การเพิ่มโมเดลให้กับฉาก (Models to a Scene)

การเพิ่มโมเดลให้กับฉาก three.js

ในบทความที่แล้ว เราตั้งค่าฟิสิกส์ จากนั้นในบทความนี้ เราจะพูดถึงการโหลดโมเดล 3 มิติ สิ่งนี้มีประโยชน์จริง ๆ เนื่องจากเราเห็นว่าการสร้างวัตถุ 3 มิติใน reactor five

ข้อกำหนดเบื้องต้น


ข้อกำหนดสำหรับบทความนี้คือ คุณควรได้ทำตามบทความ การใช้ไลบรารี่ฟิสิกส์ (Adding Physics) มาก่อน

sketchfab.com

จริงๆ แล้ว วิธีที่ดีที่สุดในการนำวัตถุเข้ามาในฉากของคุณคือสร้างมันขึ้นมาด้วยแอปพลิเคชั่นอย่าง Blender เพียงดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตแล้วอัปโหลดโมเดลที่สร้างสรรค์ของคุณไปยังฉากของคุณโดยตรง ดังนั้นฉันจะใช้เว็บไซต์นี้ที่ชื่อว่า sketchfab.com และพวกเขามีโมเดลมากมายที่นี่ บางอย่างคุณต้องจ่าย บางอย่างฟรี และ อีกหนึ่งทางเลือก คือ คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอย่าง Blender ซึ่งฟรี แล้วสร้างแบบจำลองของคุณเองแล้วส่งออก

แต่เพื่อความรวดเร็ว และเพื่อประโยชน์ของเวลา เราจะดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต เราไปค้นหาคำว่า Tesla บางส่วนมีเครื่องหมายดอลลาร์อยู่ที่มุม นี่คือสิ่งที่คุณต้องจ่ายเกี่ยวกับ สิ่งที่เรากำลังมองหาคือรุ่นที่มีสัญลักษณ์ดาวน์โหลดอยู่ที่นี่ ดังนั้นสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี

และเราะใช้โมเดลนี้ที่อื่นจากนายคนนี้ Steven ถ้าฉันคลิก โมเดลนี้จะปรากฏขึ้น และคุณสามารถตรวจสอบโมเดลได้ จากนั้นจะมีปุ่ม ดังนั้นะดาวน์โหลดสิ่งนั้น

สร้างไฟล์ Model.jsx

สร้างไฟล์ Model.jsx ภายในโฟลเดอร์ components เขียนโค้ดดังนี้

import { useLoader } from 'react-three-fiber';
import {
  GLTFLoader
} from 'three/examples/jsm/loaders/GLTFLoader';


const Model = props => {
  const model = useLoader(
    GLTFLoader,
    props.path
  )
  console.log(model)
  return (
    <primitive
    object={model.scene}
    {...props}  
  />
  )
}

export default Model;

ไฟล์ App.js

เพิ่มโค้ดนำเข้า Model ที่ไฟล์ App.js

import Model from './components/Model';
      <Suspense fallback={null}>
       <Model
        path='/tesla_model_3/scene.gltf'
        scale={new Array(3).fill(0.01)}
        position={[0,0.6,0]}
       />
      </Suspense>

โค้ดไฟล์ App.js

import './App.css';
import {
 Canvas, useFrame
} from 'react-three-fiber';
import { Physics } from 'use-cannon';
import { Suspense } from 'react';
import Orbit from './components/Orbit';
import Box from './components/Box';
import Background from './components/Background';
import Floor from './components/Floor';
import Bulb from './components/Bulb';
import Draggable from './components/Draggable';
import ColorPicker from './components/ColorPicker';
import Model from './components/Model';

function App() {

 return (
  <div style={{ height: '100vh', width: '100vw' }}>
   < ColorPicker />
   <Canvas
    shadowMap
    style={{ background: 'black' }}
    camera={{ position: [7, 7, 7] }}
   >
    <ambientLight intensity={0.2} />
    <Orbit />
    <axesHelper args={[5]} />
    <Physics>
     <Draggable>
      <Bulb position={[0, 3, 0]} />
      <Suspense fallback={null}>
       <Model
        path='/tesla_model_3/scene.gltf'
        scale={new Array(3).fill(0.01)}
        position={[0,0.6,0]}
       />
      </Suspense>
      <Suspense fallback={null}>
       <Box position={[-4, 1, 0]} />
      </Suspense>
      <Suspense fallback={null}>
       <Box position={[4, 1, 0]} />
      </Suspense>
     </Draggable>
     <Suspense fallback={null}>
      <Background />
     </Suspense>
     <Floor position={[0, -0.5, 0]} />
    </Physics>
   </Canvas>
  </div>
 );
}

export default App;


เพิ่ม Model


ลบโค้ดการแสดง Box ออกไป

เพิ่ม Model

       <Model
        path='/tesla_model_3/scene.gltf'
        scale={new Array(3).fill(0.01)}
        position={[4, 0.6, 0]}
       />
       <Model
        path='/tesla_model_s/scene.gltf'
        scale={new Array(3).fill(0.013)}
        position={[-4, 0.2, 0]}
       />

แก้ไขโค้ดไฟล์ Draggable.jsx

import {
  DragControls
} from 'three/examples/jsm/controls/DragControls';
import { useRef, useEffect, useState } from 'react';
import { useThree, extend } from 'react-three-fiber';
extend({ DragControls });

const Draggable = props => {
  const groupRef = useRef();
  const controlsRef = useRef();
  const [children, setChildren] = useState([])
  const { camera, gl, scene } = useThree();

  useEffect(() => {
    setChildren(groupRef.current.children)   
  }, [])

  useEffect(() => {
    controlsRef.current.addEventListener(
      'hoveron',
      e => scene.orbitControls.enabled = false
    ) 
    controlsRef.current.addEventListener(
      'hoveroff',
      e => scene.orbitControls.enabled = true
    ) 
    controlsRef.current.addEventListener(
      'dragstart',
      e => e.object.api?.mass.set(0)
    )
    controlsRef.current.addEventListener(
      'dragend',
      e => e.object.api?.mass.set(1)
    )
    controlsRef.current.addEventListener(
      'drag',
      e => {
        e.object.api.position.copy(e.object.position)
        e.object.api.velocity.set(0,0,0)
      }
    )   
  }, [children])


  return (
    <group ref={groupRef}>
      <dragControls
        transformGroup={props.transformGroup}
        ref={controlsRef}
        args={[children, camera, gl.domElement]}
      />
      {props.children}
    </group>
  )
}

export default Draggable;


แก้โค้ดไฟล์ App.js

import "./App.css";
import { Canvas, useFrame } from "react-three-fiber";
import { Physics } from "use-cannon";
import { Suspense } from "react";
import Orbit from "./components/Orbit";
import Background from "./components/Background";
import Floor from "./components/Floor";
import Bulb from "./components/Bulb";
import Draggable from "./components/Draggable";
import ColorPicker from "./components/ColorPicker";
import Model from "./components/Model";

function App() {
 return (
  <div style={{ height: "100vh", width: "100vw" }}>
   <ColorPicker />
   <Canvas
    shadowMap
    style={{ background: "black" }}
    camera={{ position: [7, 7, 7] }}
   >
    <ambientLight intensity={0.2} />
    <Orbit />
    <axesHelper args={[5]} />
    <Bulb position={[0, 3, 0]} />
    <Physics>
     <Suspense fallback={null}>
      <Draggable transformGroup>
       <Model
        path="/tesla_model_3/scene.gltf"
        scale={new Array(3).fill(0.01)}
        position={[4, 0.6, 0]}
       />
      </Draggable>
      <Draggable transformGroup>
       <Model
        path="/tesla_model_s/scene.gltf"
        scale={new Array(3).fill(0.013)}
        position={[-4, 0.2, 0]}
       />
      </Draggable>
     </Suspense>
     <Suspense fallback={null}>
      <Background />
     </Suspense>
     <Floor position={[0, -0.5, 0]} />
    </Physics>
   </Canvas>
  </div>
 );
}

export default App;

ผลลัพธ์การทำงาน


ดูผ่านเว็บไซต์ได้ที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *