Coding – รับเขียนโปรแกรม

Coding – รับเขียนโปรแกรม

รับเขียนโปรแกรมสำหรับ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

รับเขียนโปรแกรมสำหรับ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น Arduino , ATtiny, ESP8266 , ESP32 , STM8, STM32 และ Raspberry Pi

  • C/C++
  • Python
  • MicroPython

รับเขียนโปรแกรม เว็บแอพพลิเคชั่น

  • ASP.NET
  • PHP
  • JavaScript
  • Node.js
  • Go (Golang)

– เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ความต้องการอื่นๆ หรือ มีข้อสงสัยอื่นๆใด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ …