การใช้ไลบรารี่ฟิสิกส์ (Adding Physics)

การใช้ไลบรารี่ฟิสิกส์ three.js

แอนิเมชั่นสามารถทำได้โดยใช้ไลบรารี่ฟิสิกส์ (Physics library) เราสามารถใช้ไลบรารี่ที่เรียกว่า Cannon.js แต่แทนที่จะใช้ Cannon.js ดั้งเดิมซึ่งไม่ได้รับการดูแลอีกต่อไป เราสามารถเลือกใช้ Cannon.js ใหม่ ที่ชื่อ use-cannon แทนได้

ไลบรารี่ฟิสิกส์ Cannon เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจำลองวัตถุที่มีความแข็ง เราจะใช้มันเพื่อทำให้วัตถุเคลื่อนที่และโต้ตอบในลักษณะที่สมจริงยิ่งขึ้น และให้โอกาสในการตรวจจับการชน

ข้อกำหนดเบื้องต้น


ข้อกำหนดสำหรับบทความนี้คือ คุณควรได้ทำตามบทความ ควบคุมการลาก (Implementing Drag Controls) มาก่อน

การใช้ไลบรารี่ฟิสิกส์


ในบทความที่แล้ว เราได้เพิ่มการควบคุมการลาก และในบทความนี้ เราจะพูดถึงฟิสิกส์ก่อนที่เราจะทำอย่างนั้น สิ่งหนึ่งที่ฉันสังเกตเห็นคือเมื่อใดก็ตามที่มีการขยายขนาดหน้าจอดูเหมือนว่าพื้นหลังของฉากจะถูกคำนวณใหม่ นั่นจะทำให้การพัฒนาช้าลงเล็กน้อย และจะหาวิธีแก้ไข

useMemo

นั่นคือการใช้ memo จาก react useMemo ซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชัน Hook ของ React ซึ่งเราจะเรียกใช้งาน useMemo นี้ได้ภายใน React Component เท่านั้น และวิธีการใช้งานเพื่อ ไม่ให้เกิดการกำหนดค่าหรือการเรียกใช้งานซ้ำซ้อน หากมีการ rerender ตัว component นั้นในรอบใหม่ ถือว่าเป็นการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมได้เลยทีเดียว

โดยไปที่คอมโพเนนท์พื้นหลัง Background.jsx แล้วนำเข้า useMemo from react

import { useMemo } from 'react';

โค้ด Background.jsx

import { useLoader, useThree } from 'react-three-fiber';
import * as THREE from 'three';
import { useMemo } from 'react';

const Background = props => {
 const texture = useLoader(
  THREE.TextureLoader,
  '/autoshop.jpg'
 );

 const { gl } = useThree();
 const formatted = useMemo(() =>
  new THREE.WebGLCubeRenderTarget(
   texture.image.height
  ).fromEquirectangularTexture(gl, texture)
  , [])

 return (
  <primitive
   attach='background'
   object={formatted}
  />
 )
}

export default Background;


ทดสอบ ย่อ-ขยายขนาดหน้าจอดู จะเห็นประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

use-cannon

สิ่งแรกที่เราจะทำคือเราจะนำเข้าฟิสิกส์จากการใช้แคนนอน ที่ไฟล์ App.js

import { Physics } from 'use-cannon';

สิ่งต่อไปที่เราต้องทำคือห่อวัตถุใดก็ตามที่เราต้องการให้ได้รับผลกระทบจากฟิสิกส์ด้วยแท็กฟิสิกส์ <Physics> </Physics>

    <Physics>
     <Draggable>
      <Suspense fallback={null}>
       <Box position={[-4, 1, 0]} />
      </Suspense>
      <Suspense fallback={null}>
       <Box position={[4, 1, 0]} />
      </Suspense>
     </Draggable>
     <Suspense fallback={null}>
      <Background />
     </Suspense>
     <Floor position={[0, -0.5, 0]} />
    </Physics>

เอาล่ะ เรามีส่วนประกอบ Draggable กับกล่อง 2 กล่อง พื้นและหลอดไฟ เราจะเข้าไปในนั้น และจะไม่เพิ่มคุณสมบัติใดๆ ลงไป แต่ก็ยังต้องการให้มันทำงานได้ ก็เลยรู้ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจริงๆ ฟิสิกส์จะไม่ทำอะไรเลย เว้นแต่ว่าเราจะเพิ่มคุณสมบัติทางฟิสิกส์ให้กับการวัดแต่ละอย่างในฉากของเรา

โค้ดไฟล์ App.js

import './App.css';
import {
 Canvas, useFrame
} from 'react-three-fiber';
import { Physics } from 'use-cannon';
import { Suspense } from 'react';
import Orbit from './components/Orbit';
import Box from './components/Box';
import Background from './components/Background';
import Floor from './components/Floor';
import Bulb from './components/Bulb';
import Draggable from './components/Draggable';
import ColorPicker from './components/ColorPicker';

function App() {

 return (
  <div style={{ height: '100vh', width: '100vw' }}>
   < ColorPicker />
   <Canvas
    shadowMap
    style={{ background: 'black' }}
    camera={{ position: [7, 7, 7] }}
   >
    <ambientLight intensity={0.2} />
    <Bulb position={[0, 3, 0]} />
    <Orbit />
    <axesHelper args={[5]} />
    <Physics>
     <Draggable>
      <Suspense fallback={null}>
       <Box position={[-4, 1, 0]} />
      </Suspense>
      <Suspense fallback={null}>
       <Box position={[4, 1, 0]} />
      </Suspense>
     </Draggable>
     <Suspense fallback={null}>
      <Background />
     </Suspense>
     <Floor position={[0, -0.5, 0]} />
    </Physics>
   </Canvas>
  </div>
 );
}

export default App;


เริ่มจากพื้น Floor.jsx กันก่อน ดังนั้นหากต้องการเพิ่มคุณสมบัติทางกายภาพให้กับ mesh เราต้องการค้นหารูปร่างที่ดีที่ใกล้เคียงกับ mesh แต่ในกรณีนี้ พื้นของเราเป็นแบบกล่อง เราจะใช้อย่างแรกคือ นำเข้า useBox จาก use-cannon

import { useBox } from 'use-cannon';


จากนั้นในส่วนประกอบพื้นของเรา เราจะเรียกใช้ useBox แล้ว extract จาก ref, api

const [ref, api] = useBox()


โดยพื้นฐานแล้ว เราต้องใส่การอ้างอิงนี้กับวัตถุใดก็ตามที่เราต้องการใช้รูปร่างและคุณสมบัตินี้ ดังนั้นเราจะเพิ่มผู้อ้างอิงนี้ไปยัง mesh ของเรา

<mesh ref={ref} {...props} receiveShadow>


จึงจำเป็นต้อง callback

const [ref, api] = useBox(() => ({...props}))

ไฟล์ Box.jsx เราจะนำเข้ากล่อง แล้วสร้างกล่อง โดย นำเข้า useBox จาก use-cannon

import { useBox } from 'use-cannon';


และเนื่องจากเราจะได้ ref ใหม่จากสิ่งนี้ ฉันจะลบผู้อ้างอิงเก่าที่ มีที่นี่แล้วส่งอุปกรณ์ประกอบฉาก

const [ref, api] = useBox(() => ({mass: 1, ...props}))

ที่ไฟล์ Floor.jsx เพิ่ม args: [20,1,10],

โค้ดไฟล์ Floor.jsx

import { useBox } from 'use-cannon';

const Floor = props => {
 const [ref, api] = useBox(() => ({args: [20,1,10], ...props}))
  return (
   <mesh ref={ref} {...props} receiveShadow>
    <boxBufferGeometry args={[20, 1, 10]} />
    <meshPhysicalMaterial />
   </mesh>
  )
 }

 export default Floor;


ไฟล์ Box.jsx ลบ useFrame ออก

เพิ่ม api={api}

โค้ดไฟล์ Box.jsx

import { useRef } from 'react';
import { useLoader, useFrame } from 'react-three-fiber';
import * as THREE from 'three';
import { useBox } from 'use-cannon';

const Box = props => {
  const [ref, api] = useBox(() => ({mass: 1, ...props}))
  const texture = useLoader(
   THREE.TextureLoader,
   '/wood.jpg'
  );
  
  const handlePointerDown = e => {
   console.log(e)
   e.object.active = true;
   if (window.activeMesh) {
    scaleDown(window.activeMesh)
    window.activeMesh.active = false;
   }
   window.activeMesh = e.object
  }
 
  const handlePointerEnter = e => {
   e.object.scale.x = 1.5
   e.object.scale.y = 1.5
   e.object.scale.z = 1.5
  }

  const handlePointerLeave = e => {
    if (!e.object.active) {
     scaleDown(e.object)
    }
   }
  
   const scaleDown = object => {
    object.scale.x = 1
    object.scale.y = 1
    object.scale.z = 1
   }
  
   return (
    <mesh
     ref={ref}
     api={api}
     {...props}
     castShadow
     onPointerDown={handlePointerDown}
     onPointerEnter={handlePointerEnter}
     onPointerLeave={handlePointerLeave}
    >
     <boxBufferGeometry args={[1, 1, 1]} />
     <meshPhysicalMaterial
      map={texture}
     />
    </mesh>
   )
  }

  export default Box;

ไฟล์ Draggable.jsx เพิ่มโค้ด

    controlsRef.current.addEventListener(
      'hoveron',
      e => scene.orbitControls.enabled = false
    ) 
    controlsRef.current.addEventListener(
      'hoveroff',
      e => scene.orbitControls.enabled = true
    ) 
    controlsRef.current.addEventListener(
      'dragstart',
      e => e.object.api.mass.set(0)
    )
    controlsRef.current.addEventListener(
      'dragend',
      e => e.object.api.mass.set(1)
    )
    controlsRef.current.addEventListener(
      'drag',
      e => {
        e.object.api.position.copy(e.object.position)
        e.object.api.velocity.set(0,0,0)
      }
    )  

ทดสอบ ยกกล่องขึ้นแล้วจะร่วงหล่นลงบนพื้น

โค้ดไฟล์ Draggable.jsx

import {
  DragControls
} from 'three/examples/jsm/controls/DragControls';
import { useRef, useEffect, useState } from 'react';
import { useThree, extend } from 'react-three-fiber';
extend({ DragControls });

const Draggable = props => {
  const groupRef = useRef();
  const controlsRef = useRef();
  const [children, setChildren] = useState([])
  const { camera, gl, scene } = useThree();

  useEffect(() => {
    setChildren(groupRef.current.children)   
  }, [])

  useEffect(() => {
    controlsRef.current.addEventListener(
      'hoveron',
      e => scene.orbitControls.enabled = false
    ) 
    controlsRef.current.addEventListener(
      'hoveroff',
      e => scene.orbitControls.enabled = true
    ) 
    controlsRef.current.addEventListener(
      'dragstart',
      e => e.object.api.mass.set(0)
    )
    controlsRef.current.addEventListener(
      'dragend',
      e => e.object.api.mass.set(1)
    )
    controlsRef.current.addEventListener(
      'drag',
      e => {
        e.object.api.position.copy(e.object.position)
        e.object.api.velocity.set(0,0,0)
      }
    )   
  }, [children])


  return (
    <group ref={groupRef}>
      <dragControls
        ref={controlsRef}
        args={[children, camera, gl.domElement]}
      />
      {props.children}
    </group>
  )
}

export default Draggable;

ผลลัพธ์การทำงาน

ดูผ่านเว็บไซต์ได้ที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *